.
 
.

Творчий звіт вчителів

«Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен 
спинятися на досягнутому, бо якщо немає 
руху вперед, то неминуче починається відставання» 
В.Сухомлинський
 

Досягнення висот педагогічної майстерності потребує максимальних особистих зусиль, енергії, природних нахилів і здібностей, величезної працездатності і, найголовніше, – безмежне бажання стати педагогом-майстром.

Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і виховання, доступне кожному педагогові, що постійно вдосконалюється; це єдність знань, методичних умінь, мовної культури, педагогічної техніки, такту й оптимізму.

Зустрічайте наших творчих вчителів:
 
Васильчук Лариса Євгенівна, вчитель англійської мови.  
Педагогічне кредо вчителя: «Творити, пробувати, шукати і  розвиватися». Лариса Євгенівна ставить перед собою мету розвивати дитину, як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Тому проблемною темою для педагогічної діяльності обрала: «Впровадження інноваційних технологій навчання при вивченні англійської мови з метою формування життєво-компетентної особистості». Педагог вважає, що сучасні інноваційні технології в освіті – це використання інтерактивних, інформаційних та комунікаційних технологій у навчанні, проектна робота в навчанні,робота з навчальними комп’ютерними й мультиме-дійними програмами, дистанційні технології в навчанні іноземних мов, використання ресурсів всесвітньої мережі Інтернет, здоров’я зберігаючі технології. Ці технології допомагають реалізувати особисто-орієнтований підхід у навчанні забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня знань.
До найефективніших інтерактивних  форм роботи на уроках іноземної мови відносить роботу в парах, дискусії, роботу в групах, такі вправи як «Мікрофон», «Заверши речення», «Займи позицію», «Снігова куля». Широко використовує метод проектів.
 
Гах Наталія Олександрівна, вчитель української мови та літератури. 
Вчитель творить людську душу, розвиває почуття.
Ще Аристотель вважав: якщо ми піклуємося лише про розумовий розвиток молодої людини, забуваючи про необхідність розвитку її почуттів, ми йдемо назад, а не в перед. Будь-яка творчість передбачає любов, тому і діяльність учителя немислима без неї. Якщо учень і вчитель ідуть на урок з почуттям любові, добра, поваги, то відбудеться єднання душ, що сприятиме ефективному навчанню й вихованню. Саме з любові і поваги проростає коріння взаєморозуміння, взаємозбагачення, взаємодопомоги, взаємодовіри, взаємоконтролю. Доброзичливе, щире, відкрите, емоційне, наукове спілкування – ось що таке для Наталії Олександрівни уроки мови й літератури. На них учень і вчитель обмінюються враженнями, сперечаються, висловлюють свої думки, пізнають щось нове. 
Педагогічне кредо вчителя: «Вчити дітей так, щоб не соромно було заглянути їм в очі через декілька років».
Творче кредо: «Доторкнутись розумом і серцем до кожного учня, вселити в нього віру в успіх».
Педагогічний девіз: «Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем.» Ш. Амонашвілі.
 
 
Єрмак Юрій Іванович, вчитель фізичної культури. 
Одним із завдань предмету «Фізична культура», визначених у  навчальній програмі, є розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій,  використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.
Тому Юрій Іванович в педагогічній діяльності ставе перед собою мету вивчити і визначити вплив рухливих ігор на розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку. Кожна людина від свого народження прагне рухатися. Цю велику потребу потребу в рухах діти зазвичай намагаються задовольнити в іграх.  Грати для них - це, насамперед, рухатися, діяти.
Сучасні діти мають низький рівень рухового досвіду. Причини ховаються у їх способі життя. Вони надають перевагу комп`ютеру та телевізору замість прогулянок та ігор на свіжому повітрі. Через це підвищується втомлюваність, знижується сила і працездатність скелетної мускулатури, що спричинює порушення постави, викривлення хребта, плоскостопість, затримку вікового розвитку швидкості, спритності, координації рухів, витривалості, гнучкості,сили. 
Для дитини втрата в рухах – це втрата в здоров ї, розвитку, в знаннях, так як рухова  активність є умовою, стимулюючим фактором розвитку інтелектуальної, емоційної та інших сфер.   
Тема є вкрай актуальною, оскільки цей спосіб рухової діяльності учнів сприяє створенню позитивного емоційного клімату і формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою. 
 
 
Масалов Ігор Анатолійович, вчитель математики. 
Головна мета педагогічної діяльності вчителя є:
- технологізація педагогічних процесів шляхом впровадження новітніх технологій, методик, сучасних інформаційних засобів навчання;
- впровадження особистісно-орієнтованого навчання шляхом застосування педагогічних інновацій; 
- підвищення  якості  знань  учнів; 
- підвищення вихованості учнів. Задачі діяльності учителя на сьогоднішній час: 
- вивчення та аналіз педагогічних інновацій, які найбільш сприяють якісній математичній освіті; 
- використання новітніх технологій в педагогічній діяльності; 
- розробка методичних продуктів щодо реалізації особистісно-орієнтованого навчання. Головною в роботі учителя стала проблема зробити навчання цікавим: для учня це означає посильним і успішно-результативним. Виховання ж інтересу передбачає реалізацію багатьох методичних прийомів, пошук і застосування різних технологій навчання. Застосування засобів ІКТ в системі освіти, перш за все, направлене на вдосконалення існуючих технологій навчання. Комп'ютерні технології підсилюють дослідницькі, інформаційно-пошукові і аналітичні методи роботи з навчальним матеріалом. Засоби ІКТ є ефективним засобом підвищення пізнавального інтересу учнів, створюють умови для побудови індивідуальних освітніх траєкторій школярів. 
 
Махова Марина Радіївна, вчитель англійської  мови. 
В умовах глобалізації, нових геополітичних змін у світі перед освітою постають нові завдання, вирішення яких має надзвичайно велике значення не тільки для освіти майбутнього, а й для розвитку суспільства в цілому. Одним з найважливіших  векторів розвитку сучасної освіти є впровадження в освіту інноваційних технологій.
  Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об'єднати в межах класичної освіти: навчання, працевлаштування, планування кар'єри, безперервну освіту. Тому проблемною темою Марина Радіївна обрала «Шляхи підвищення інтересу учнів до вивчення англійської мови через використання інноваційних технологій з метою реалізації діяльнісного підходу до навчання»
 
 
Недобер Інна Геннадіївна, вчитель історії та правознавчтва. 
Навчання історії має бути перш за все виховуючим, адже ані мислення, ані тренована пам’ять не вплинуть на ті сфери людської душі, від яких залежать вчинки – вияви моральності. Нині інноваційне мислення й інноваційна діяльність набувають над актуального значення для всіх сфер життєдіяльності, а особливо ж для освіти і педагогіки. Бо саме через освіту, в першу чергу, можна підготувати людину з інноваційним типом мислення, культури і здатності до інноваційної  діяльності. Тому за основу навчання історії та правознавства вчитель бере принципи науковості та людиноцентризму, оскільки саме на них можна виховати людину майбутнього – людину компетентну, здатну до інновацій. Інна Геннадіївна глибоко переконана, що історія  є засобом формування національної самосвідомості молоді. Уроки історії будує як пошук істини. В основу викладання  бере проблемно-альтернативний, дослідницько-пошуковий, культурологічний та комунікативно-діяльнісний принципи.
 
 
Слівенко Тетяна Володимирівна,  вчитель англійської мови.
Професійне кредо вчителя: «Краще цілити в досконалість та промахнутися, ніж цілити в недосконалість та влучити!» Т. Дж. Уотсон
Вчитель працює над проблемою «Використання інноваційних технологій у викладанні англійської мови». 
Учні вживають мову в таких видах діяльності: ігри, рольові ігри та завдання з вирішуванням проблем. Тетяна Володимирівна широко використовує автентичні матеріали. Для зацікавлення вивчення англійської мови намагається залучати додаткові цікаві країнознавчі матеріали.. Завдяки таким формам підвищується і прагнення в оволодінні іноземною мовою, розвивається мислення, пам’ять, формуються загальні і специфічні навчальні уміння, наприклад, уміння користатися словником, підручником. Зазначені форми роботи вже мають свої результати, а саме: значне підвищення мотивації вивчення англійської мови, активізація навчальної діяльності учнів, підвищення рівня навчальних досягнень. 
 
 
Стьопіна Ірина Анатоліївна, вчитель початкових класів.
Сьогодні стало вже очевидним, що саме таке навчання не тільки робить уроки цікавими, а засвоєння знань успішним, але і допомагає дітям набути досвіду діяльності й спілкування, завдяки якому їм легше своєчасно знайти своє покликання і успішно реалізувати себе в житті.
    Діяльнісний спосіб навчання – це особистісне включення школяра в процес, коли компоненти діяльності їм самим спрямовуються і контролюються. При даному способі навчання забезпечується комфортне психологічне самопочуття учнів і вчителя, різко знижуються конфліктні ситуації на уроках. Створюються сприятливі передумови для підвищення рівня загальнокультурної підготовки. 
Тому проблемною темою самоосвіти Ірина Анатоліївна обрала «Впровадження технологій діяльнісного методу у навчально-виховний  процес в початковій школі». Упровадження елементів інтерактивних технологій у навчально-виховний процес має багато переваг та приносить свої результати:
- у роботі задіяні всі діти класу;
- учні вчаться працювати у групі,
- формується доброзичливе ставлення до опонента;
- кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;
- створюється ситуація успіху;
- за короткий час опановується багато нового матеріалу
- формуються навички толерантного спілкування, уміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтеративне розв’язання проблеми.
 
 
Ткачова Тетяна Анатоліївна, соціальний педагог.
Педагог маю активну громадянську позицію (волонтер ГО «Асоціація фахівців з подолання кризових наслідків»), постійно займаюсь самоосвітою. В роботі з учнями та батьками використовую різноманітні інтерактивні методики, заохочую учнів до самовдосконалення та особистісного росту. З учнями школи ведемо пропаганду здорового способу життя, як фізичного так і емоційного! 
Основна мета діяльності соціально-психологічної служби школи: «Створення в школі умов особистісно орієнтованого розвитку дитини в процесі навчання та виховання, супровід навчально-виховного процесу». 
Тетяною Анатоліївною проводиться така робота:
- діагностична робота;
- прогностична робота;
- консультаційна робота;
- соціально-перетворювальна робота;
- профілактична (просвітницька) робота;
- навчальна діяльність;
- організаційно-методична робота; 
- зв’язки з громадськістю.
 
 
 

 

Педагоги отримали можливість поділитися досвідом роботи за 5 років, представити власні надбання, побачити цікаві методи проведення уроків, предметних та виховних заходів тощо. Професійність учителів помітно зросла за міжатестаційний період, усі активно використовують ІКТ, створюючи власні презентації, відеоролики, навчаючи учнів працювати  в мультимедійному просторі.
Щира подяка учасникам за цікаві та методично виважені доробки.
Успіху Вам!